In the midst of the emergency evacuation of Afghan citizens caused by the Taliban assault and takeover of the country in August , Albania and Kosovo were one of the first countries to publicly commit to welcome on their soil Afghan refugees, following a U.S. request to temporarily take in those seeking visas to enter the United States.

در حالت تخلیه اضطراری شهروندان افغان ناشی از حمله طالبان و تصرف این کشور در ماه اگست ۲۰۲۱ ، آلبانی و کوزوو یکی از اولین کشورهایی بودند که به طور علنی متعهد به استقبال مهاجران افغان در خاک خود شدند. برای کسانی که به دنبال ویزا ورود به ایالات متحده هستند.

 

MARK ANDRIES / AFP
MARK ANDRIES / AFP

 

As a result civil society organizations including Techfugees volunteers, in collaboration with grassroot associations and public authorities are mobilised to help facilitate the dissemination of much needed resources for the arrival in host countries of the Afghan citizens who managed to escape to reach a safer environment.

در نتیجه سازمان های جامعه مدنی داوطلبانه از جمله Techfugees ، با همکاری انجمن های Grassroot و مقامات دولتی یک جاه می شوند تا به تسهیل انتشار منابع مورد نیاز برای ورود شهروندان افغان که کشور خود را به کشورهای میزبان برای رسیدن به یک محیط امن می باشد ، کمک کنند.

THREAD ON TECHFUGEES FACEBOOK GROUP
Support thread on Techfugees Facebook Group

 

In parallel to the work done by local organizations, here is a shortlist of very useful additional digital products or services designed for displaced persons (including Afghans) arriving in a host country or are still on the exile road in order to access information, education, employment, health and social inclusion. NB: this article will be updated based upon the suggestions of our community members. All the currently listed projects are or will be listed on the open platform Basefugees, a showcase of digital responsible innovations curated with and for displaced persons.

همزمان با کارهای سازمان های محلی ، در اینجا لیست کوتاه از فعالیت ها یا خدمات دیجیتالی بسیار مفید که برای بی جاه شد گان (از جمله افغان ها) که به کشور میزبان می آیند یا هنوز در راه تبعید هستند برای دسترسی به اطلاعات ، آموزش و پرورش ، طراحی شده است. کار، موارد صحی و موارد اجتماعی. توجه: این مقاله بر اساس پیشنهادات اعضای انجمن ما مرور و اپدیت می شود. همه پروژه های ذکر شده در حال حاضر درحالت باز Basefugees فهرست شده اند یا خواهند بود ، طرز نوآوری های مسئولانه دیجیتلی که به افراد بی جاه شده گان میباشد جای به جای شده .

 

ℹ️   INFORMATION معلومات 

 

Accessing information (device, credits, connectivity): 

Phone Credits for Refugees is a volunteer-led digital organization providing mobile phone top-ups so that asylum seekers and refugees separated from their families by war and conflict can get in touch with their relatives, communicate with support agencies and stay safe.

 

دسترسی به اطلاعات ( وسایل ، کریدت ، و پیوستن ):

کریدت تیلفون برای پناهندگان یک سازمان داوطلب است که شارژ تلفن را تأمین می کند تا پناهجویان و پناهندگان بی جاه شده از خانواده های خود در جنگ و درگیری با بستگان خود ارتباط برقرار کرده ، و با ادارات کمک کننده در صورت ضرورت ارتباط برقرار نموده تا در امن باشد .

Knowing one’s rights (administrative, human rights): 

Refugee.info hired local journalists to obtain and verify and up-to-date legal information and geographically specific news about the migration  context. Their app is now working for Italy and Greece only, in Arabic, Urdu, Farsi, English and French.  In the Balkans, refugees can message the facebook page and receive a quick answer from a moderator who will work with the journalists and lawyers to provide accurate information, often sourced from their website or blog.

آگاهی از حقوق فرد (ازلحاظ اداری ، حقوق بشر):

سازمان Refugee.info زونالست های محلی را برای به دست آوردن معلومات روزمره معلومات و اطلاعات حقوقی و اخبار جغرافیایی خاص در مورد برای مهاجرین استخدام کرد. برنامه آنها اکنون فقط برای ایتالیا و یونان ، به زبانهای عربی ، اردو ، فارسی ، انگلیسی و فرانسوی کار می کند. در بالکان ، پناهندگان می توانند به صفحه فیس بوک پیام داده و یک پاسخ سریع از انها دریافت کنند از طریق این زورنالستان که استخدام شده و کوشش می که تمام معلومات از لحاظ حقوقی از ذریع معتبر ارایه نماید .

Finding the right service in your area (humanitarian stakeholder mapping): 

The RefAid mobile app shows migrants, refugees and those who help them with services near them – on a map with a very simple interface. They are working with most of the largest refugee aid organisations, including Medecins du Monde (Doctors of the World), Medecins sans Frontieres (Doctors Without Borders), Save the Children, Caritas, The Salvation Army, International Rescue Committee (IRC), the Red Cross (in many countries), state and local governments, and many more.

یافتن خدمات درست در ساحه که شما میباشید (نقشه برداری از ذینفعان بشردوستانه):

برنامه موبایل RefAid مهاجران ، پناهندگان و کسانی را که با خدمات در نزدیکی آنها به آنها کمک می کنند – روی نقشه با در نظر داشت پروسه بسیار ساده نشان می دهد. آنها با بسیاری از بزرگترین سازمانهای کمک کننده به پناهندگان ، از جمله (پزشکان جهان) ، پزشکان بدون مرز ، نجات کودکان ، کاریتاس ، ارتش نجات ، کمیته بین المللی نجات (IRC) ، صلیب سرخ ، دولت های ایالتی و محلی و بسیاری دیگر معلومات ارایه می نماید

 

📚   EDUCATION تعلیم و دسترسی  

 

Education without internet access

Endless OS is an open source operating system allowing users, regardless of their connectivity, to have offline educational content available on their laptop with hundreds of apps depending on their needs. (See video demo here)

تعلیم بدون دسترسی به اینترنت:

Endless OS یک سیستم فوق العاده اسان و باز میباشد که به استعمال کنندگان اجازه می دهد ، بدون اتصال با انترنت ، محتوای آموزشی آفلاین را در لپ تاپ خود با صدها پروگرام بسته نظر به ضرورت خود در دسترس داشته باشید. (نسخه ی نمایشی ویدئو را اینجا ببینید)

 

Getting access to teachers remotely

Paper Airplanes is a nonprofit that uses video conferencing technology to provide free, peer-to-peer language and professional skills instruction to young adults and teens affected by conflict. (Se video presentation here)

 

دسترسی به معلمان از راه دور:

Paper Airplanes یک سازمان غیرانتفاعی میباشد که از طریق ویدئو کنفرانس برای ارائه آموزش رایگان ، همراه یک دیگر و مهارت های حرفه ای به جوانان و نوجوانان آسیب دیده از درگیری استفاده می کند. (ارائه ویدیو را اینجا ببینید)

👩🏾‍💻   EMPLOYMENT ا ستخدام   

 

Working remotely

NaTakallam offers remote language services delivered by refugees and displaced persons through the gig economy. These services include translation, online language teaching and tutoring, as well as cultural exchange sessions.They recently announced recruiting freelance Dari and Pashto interpreters (applications here)!

 

کار از راه دور:

NaTakallam سافتویر خدمات ترجمه از راه دور توسط پناهندگان و افراد بی جاه شدگان را ارا یه می دهد. این خدمات شامل ترجمه ، آموزش آنلاین زبان و تدریس خصوصی ، و همچنین موضوعات تبادل فرهنگی است.

که در این اواخر از استخدام ترجمان آزاد دری و پشتو (برنامه های کاربردی اینجا) خبر دادند!

 

Jobs for Humanity is a platform connecting refugees, displaced individuals, and asylum seekers with welcoming employers across the world with several fully remote work opportunities.  

کار برای بشریت جای است که پناهندگان ، افراد بی جاه شده و پناهجویان را با کارفرمایان در سرتاسر جهان با چندین فرصت کار کاملاً از راه دور متصل می کند.

 

Humans in the Loop is an award-winning social enterprise founded in 2017 in Bulgaria with the vision to connect conflict-affected communities to digital work through data annotation training and missions.  (video here)

 

Humans in the Loop یک سازمان اجتماعی برنده جایزه است که در سال 2017 در بلغارستان تأسیس شد و چشم انداز آن این است که جوامع آسیب دیده را از طریق تریننگ ها و فعالیت ها به کار دیجیتلی پیوست نماید. (ویدیو اینجا)

 

Financial Inclusion:

Fluus.Finance is an ecosystem of resilient financial services that allows you and the rest of the world to leverage the multi-billion dollar universe of cryptocurrencies and blockchain protocols creating the path to financial freedom. 

 

 

Finance یک اکوسیستم خدمات مالی انعطاف پذیر است که به شما و تمام جهان اجازه می دهد که از چند میلیارد دالر و و پول انترنیتی ( کریپتو کرنسی ) و موارد بلاک چین استفاده کنید تا مسیر آزادی مالی را ایجاد کنید.

 

 

🗣  SOCIAL INCLUSION شمولیت یا موارد اجتماعی 

 

Translation:

For any daily activity and communication or when the Google Translate results are not reliable, the Tarjimly app allows the world’s 3 billion bilinguals to volunteer their language skills as translators and interpreters for the 25 million refugees globally (video here)

​​ترجمه:

برای هرقسم فعالیت روزانه و ارتباطات زمانی که نتایج Google Translate قابل درک نه باشد ، برنامه Tarjimly به 3 میلیارد گویند گان زبان دنیا اجازه می دهد تا مهارت های زبانی خود را به عنوان مترجم برای 25 میلیون پناهنده گان در سطح جهان ارایه نماید (فیلم اینجا)

Housing:

Airbnb.org is an independent, publicly-supported nonprofit organization that partners with nonprofits to provide people with emergency housing in times of crisis. (video here)

مسکن

Airbnb.org یک سازمان غیرانتفاعی مستقل می باشد که با سازمان های غیرانتفاعی همکاری می نماید تا در حالت بحرانی مسکن اضطراری را برای مردم فراهم کند. (ویدیو اینجا)

 

🌡  HEALTH موارد صحی    

  

Mental health support:

​​The Online Clinic, established by the Humanity Crew organization, is a network of mental health professionals that provide online support to displaced populations around the world via Tele-Therapy.

حمایت از مریضی روانی :

کلینیک آنلاین ، که توسط سازمان Humanity Crew تأسیس شده است ، شبکه ای از متخصصان روانی میباشد که از طریق تله تراپی به شکل آنلاین از اشخاص بی جاه شده در سراسر جهان حمایت می نماید .

 

👉 If you want to your project to be added in the list, please fill out this form

اگر می خواهید پروژه شما به لیست اضافه شود ، لطفاً این فرم را پر کنید

 

👉🏼   Resources to go further:

منابع برای تفکیک هر چی بیشتر: